_

Takeshi Saito, Kei Tadakuma, Naoko Takahashi, Hiroyuki Ashida, Katsunori Tanaka, Makoto Kawamukai, Hideyuki Matsuda and Tsuyoshi Nakagawa. Two cytosolic cyclophilin genes of Arabidopsis thaliana differently regulated in temporal- and organ-specific expression. Biosci. Biotech. Biochem. 63:632-637 (1999)